algemene voorwaarden

Pura Coaching – Diensten op het gebied van begeleiding, bestaande uit wandelcoaching bij persoonlijke ontwikkeling, stress, burn-out en hoogsensitiviteit. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Pura Coaching.

Laatst gewijzigd op: 1 september 2022

Artikel 1. Definities
1.1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. Pura Coaching, gevestigd aan Hoofdweg 5 9908 PA Godlinze en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77774248, ook te vinden op: www.puracoaching.nl.

1.3. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

1.4. Dienst(en): alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder wandelcoaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering. Alsmede alle werkzaamheden van welke aard dan ook uitgevoerd in het kader van een opdracht, dit ten behoeve van de opdrachtgever.

1.5. Coachee: de persoon die deelneemt aan individuele wandelcoaching, groepswandelingen of wandelcoachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software),  databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7. Offerte: een schriftelijk aanbod van Pura Coaching.

1.8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, coachee die met Pura Coaching een Overeenkomst heeft gesloten.

1.9. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.

1.10. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Pura Coaching zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

1.11. Partij(en): Pura Coaching en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

1.12. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld. 

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Pura Coaching, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Pura Coaching heeft aanvaard.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

2.4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de opdrachtgever in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Pura Coaching zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.

3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van Pura Coaching en het voldoen aan de daarbij door Pura Coaching gestelde voorwaarden. Indien opdrachtgever het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pura Coaching onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard. 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, hierbij is opdrachtnemer gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van vakmanschap, deskundigheid en zorgvuldigheid van opdrachtnemer verlangd kan worden.

4.2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Pura Coaching Opdrachtgever daarvan in kennis. Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.3. Pura Coaching zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de overeengekomen diensten beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

4.4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle informatie en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Pura Coaching worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Pura Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Pura Coaching worden verstrekt.

4.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

4.6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Pura Coaching het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

Artikel 5. Annulering en einde van de Overeenkomst
5.1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tot op het moment van wederopzegging.

5.2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

5.3. Een individuele wandelsessie, trajectsessie of groepswandeling kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen 48 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de wandeling in rekening te brengen met een minimum van 45 euro. Indien de coachee zonder afzegging/verplaatsing niet op de geplande wandeling verschijnt, wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

5.4. Pura Coaching behoudt zich het recht voor een groepswandeling te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval worden de door deelnemers (eventuele) reeds betaalde prijs voor de groepswandeling terugbetaald.

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1. Opdrachtgever betaalt Pura Coaching het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Pura Coaching genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling vereist. Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.

6.2. Alle door Pura Coaching genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

6.3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

6.4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Pura Coaching het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.  Opdrachtgever heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

6.5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Pura Coaching gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Pura Coaching Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

6.6. Groepswandelingen worden op de dag van wandeling voorafgaand aan de wandeling contant of digitaal betaald.

6.7. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.

6.8. Pura Coaching kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Pura Coaching op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

6.9. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar  verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 7. Persoonsgegevens

7.1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

7.2. Pura coaching gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte persoonsgegevens en houdt zich daarbij altijd aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

8.2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de

opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

8.4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

8.5. Het is de verantwoordelijkheid van de coachee om te beoordelen of zij fysiek en wat betreft conditie in staat zijn verantwoord deel te nemen aan de (groeps) wandelingen en daaruit voortvloeiende overige activiteiten.

8.6. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Pura Coaching verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Pura Coaching.

9.2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Pura Coaching en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt.

10.2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

10.3. De in lid 1 en 2 genoemde verplichting tot geheimhouding geldt zowel voor individueel coaching als groepscoaching. Het is leden van groepen niet toegestaan vertrouwelijke informatie te delen met derden in welke vorm dan ook.

Artikel 11. Wijziging Algemene Voorwaarden

11.1. Pura Coaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

11.2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via www.puracoaching.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Pura Coaching kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

11.3. Indien een coachee een wijziging niet wil accepteren, dient coachee dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Pura Coaching. Pura Coaching kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Pura Coaching de wijziging niet intrekt, kan coachee tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pura Coaching gevestigd is.

12.3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

12.4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

12.5. Pura Coaching is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die Pura Coaching of de bedrijfsactiviteiten van Pura Coaching overneemt. 

Naam: Pura Coaching
Adres: Hoofdweg 5 9908 PA Godlinze
E-mailadres: info@puracoaching.nl
Telnr.: 06-11052422