algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN | PURA COACHING

 

Laatst gewijzigd op: 15 februari 2023

Pura Coaching, gevestigd aan Hoofdweg 5 9908 PA Godlinze en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77774248, ook te vinden op: www.puracoaching.nl.

Pura Coaching – Diensten op het gebied van coaching en begeleiding, bestaande uit wandelcoaching bij hoogsensitiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Pura Coaching.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

Opdrachtnemer: Pura Coaching die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

Opdrachtgever: Elke particulier, bedrijf of instelling die de opdracht voor de diensten verstrekt. 

Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

Coachee: de persoon die deelneemt aan individuele wandelcoaching, groepswandelingen of wandelcoachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Offerte: een schriftelijk aanbod van Pura Coaching.

Prijs: de prijs voor een dienst incl. belastingen

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Pura Coaching zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

Partij(en): Pura Coaching en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en diensten van Pura coaching, voor zover daar niet is van afgeweken artikel 2 lid 3. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Pura Coaching, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Pura Coaching heeft aanvaard.
 2. Door aanmelding/reservering voor een dienst aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen. Onder schriftelijk wordt in de algemene voorwaarden verstaan, iedere vorm van elektronische communicatie ( email of op de website).
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de opdrachtgever in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van Pura Coaching zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de diensten van Pura Coaching en het voldoen aan de daarbij door Pura Coaching gestelde Indien opdrachtgever het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pura Coaching onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.
 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, hierbij is opdrachtnemer gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van vakmanschap, deskundigheid en zorgvuldigheid van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Pura Coaching Opdrachtgever daarvan in kennis. Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 3. Pura Coaching zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de overeengekomen diensten beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Coachee zorgt ervoor dat alle informatie en gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Pura Coaching worden Coachee is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Coachee zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Pura Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de coachee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Pura Coaching worden verstrekt.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Pura Coaching het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Dit zal altijd in overleg met de coachee geschieden. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd. 
 

Artikel 5. Annulering en einde van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tot op het moment van wederopzegging.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
 3. Een dienst kan tot 4 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de dienst is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigd bedrag in rekening te brengen. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de dienst word het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever/coachee zonder afzegging/verplaatsing niet op de afgesproken dienst verschijnt, wordt het volledige tarief in rekening gebracht en vindt geen terugbetaling plaats.
 4. Opdrachtgever/coachee dient zich te houden aan de genoemde/afgesproken datums behorende bij de dienst. Mocht opdrachtgever/coachee door overmacht als ziekte of andere omstandigheden niet deel kunnen nemen aan een dienst, dan zal Pura Coaching naar alle redelijkheid een nieuwe datum voorstellen.
 5. Pura Coaching behoudt zich het recht voor om een groepswandeling of groepstraject te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de opdrachtgever/coachee reeds betaalde prijs terugbetaald.
 6. Pura Coaching behoudt zich het recht voor om diensten te verplaatsen wanneer de weersomstandigheden het niet toestaan om veilig een bosrijk gebied te betreden, dan wel om in alle redelijkheid coaching te verlenen. In dergelijke omstandigheden wordt opdrachtgever/coachee minimaal 24 uur voor aanvang schriftelijk op de hoogte gebracht via een email. Pura Coaching zal in dit geval schriftelijk een nieuwe afspraak maken met opdrachtgever/coachee. Bij overmacht als deze vindt geen terugbetaling plaats.
 

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. Betaling voor een Groepswandeling en Groepstrajecten vindt uitsluitend plaats via het online reserveringssysteem op de website van Pura Coaching.
 2. Betaling voor Individueel wandelcoaching vindt plaats via bankoverschrijving. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is genoemd.
 3. Opdrachtgever betaalt Pura Coaching het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Pura Coaching genoemde prijzen zijn in euro’s. In sommige gevallen wordt een aanbetaling Het aan te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.
 4. Alle door Pura Coaching genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeldt.
 5. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 6. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Pura Coaching het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Opdrachtgever heeft na deze aanpassing het recht om de Overeenkomst op te zeggen.
 1. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Pura Coaching gewezen op de te late Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Pura Coaching Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 2. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureau’s.
 3. Pura Coaching kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Pura Coaching op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 4. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 

Artikel 7. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. Pura coaching gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte persoonsgegevens en houdt zich daarbij altijd aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de coachee om te beoordelen of zij fysiek en wat betreft conditie in staat zijn verantwoord deel te nemen aan de diensten en daaruit voortvloeiende overige activiteiten.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke Pura Coaching verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Pura Coaching.
 2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Pura Coaching en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.
 

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt.
 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 3. De in lid 1 en 2 genoemde verplichting tot geheimhouding geldt zowel voor individueel coaching als Het is leden van groepen niet toegestaan vertrouwelijke informatie te delen met derden in welke vorm dan ook.
 

Artikel 11. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Pura Coaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
 2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via puracoaching.nl, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Pura Coaching kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 3. Indien een coachee een wijziging niet wil accepteren, dient coachee dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan Pura Pura Coaching kan dan de wijziging heroverwegen. Indien Pura Coaching de wijziging niet intrekt, kan coachee tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.
 

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pura Coaching gevestigd is.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.
 4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. Pura Coaching is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij die Pura Coaching of de bedrijfsactiviteiten van Pura Coaching overneemt.
 

Naam: Pura Coaching

Adres: Hoofdweg 5 9908 PA Godlinze

E-mailadres: info@puracoaching.nl